Management no image

Objavljeno 19/02/2010 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Poslovanje: Shvaćamo li rizike?

Rizik je uvijek prisutan u poslovnom životu. Preuzimanje i upravljanje rizikom dio je uobičajenog poslovanja kompanija u cilju stvaranja vrijednosti za svoje dioničare. Mnogi poslovni neuspjesi Ipak pokazuju da kompanije ne upravljaju dovoljno dobro rizikom ili ne razumiju rizik koji preuzimaju. Takvi problemi nisu karakteristični samo za velike kompanije, jer je analiza performansi oko 200 vodećih financijskih kompanija u periodu od 5 godina koju je provela kompanija McKinsey pokazala da je u 90 slučajeva pronađeno ukupno 150 slučajeva značajnih financijskih poremećaja. Druga je studija pokazala da oko 36{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1} menadžera ne razumije u potpunosti rizik, 24{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1} smatra da su procesi u kojima odbori procjenjuju rizike neefikasni, dok 19{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1} drži da odbori niti nemaju definirane takve procese.

Neupućenost

Neupućenost u probleme rizika uglavnom pokazuju viši menadžeri koji se tradicionalno usredotočuju na jednostavniju metriku poput prihoda nakon oporezivanja, zarade po dionici ili očekivanja rasta na burzi. Performanse koje bi u obzir uzele i rizik rijetko se pojavljuju kao predmet analize menadžera. Poboljšanje upravljanja menadžmentom zahtijeva nadzor od stane odbora, te integraciju upravljanja rizikom u svakodnevno odlučivanje. Kompanije koje ne uspijevaju poboljšati procese upravljanja rizikom imaju problema s drugom vrstom rizika – neočekivanim i nekad vrlo ozbiljnim financijskim gubicima.

Kompanije također mogu zauzeti i stav koji je puno oprezniji prema riziku, a koji bi ih zaštitio od pada vrijednosti i profita. Takav pristup nikako nije dobar jer je upravo sklonost preuzimanju rizika temelj stvaranja vrijednosti za dioničare. Ispravno je rješenje stoga postizanje ravnoteže između stanja koje kompaniju štiti od financijskih poremećaja, te ostavljanja dovoljno prostora za poduzetništvo. Menadžment bi trebao imati slobodu da radi u uvjetima gdje se potencijalne nagrade od bilo kakvih poslovnih odluka uspoređuju s rizikom koji se preuzima. U takvim okružjima kompanije ne samo da štite poslovanje od nepredvidljivih rizika već i postižu kompetitivnu prednost jer preuzimaju rizik s oprezom. U mnogim industrijama kompanije su počele investirati u procese upravljanja rizicima, a u tome prednjače financijske institucije motivirane regulatornim pritiscima.

Kako definirati rizik?

Rizik je najbolje široko definirati tako da on uključi svaki događaj koji može utjecati na pad financijskih performansi ispod očekivanih. Postoji nekoliko osnovnih vrsta rizika. Prvi je tržišni rizik koji se odnosi na utjecaje kretanja cijena na tržištima, poput vrijednosti dionica, tečajnih lista, kamata ili cijena nekretnina. Operacijski rizik je izloženost gubicima zbog neadekvatnih internih procesa i sustava, te vanjskih događaja. Rizik poslovnog obima odnosi se na promjene u ponudi i potražnji ili u konkurenciji, a izražen je kroz promjene dobiti.

Transparentnost poslovanja

Kompanije prvo moraju razumjeti rizike koje preuzimaju da bi mogle njima pravilno upravljati. Za to je potrebno načiniti sve veće rizike transparentnima da bi se definirali tipovi i količina rizika koju su spremni preuzeti. S obzirom je potrebno mnogo vremena da se od ovih početnih koraka dođe do korporativnog upravljanja rizikom, kompanije moraju također djelovati i izvan formalnih kontrola da bi se razvila kultura u kojoj menadžeri automatski analiziraju i rizike i povrate.

Drugi važan element upravljanja rizicima je razumijevanje što su rizici i na koji način rizici utječu na uspjeh kompanije. Svaka se kompanija suočava sa svojim vlastitim varijacijama četiri vrste rizika, te je stoga potrebna izgradnja individualnog pristupa razvoju upravljanja rizikom. Primjerice u farmaceutskoj industriji kompanije se suočavaju s rizicima koji utječu na obim poslovanja ako konkurencija uvede bolji lijek, te s većim operacijskim troškovima ako neki proizvod ne poluči očekivane rezultate. S druge strane kompanija mora razmotriti kako da kategorizira R&D rizik. Kompanija mora razumjeti koje vrste rizika treba prihvatiti, te koji je iznos novca u pitanju. Također je potrebno razumjeti kako rizici različitih poslovnih odjela utječu na sveukupnu razinu rizika, odnosno kompanijama je potreban integrirani pogled.

Jedan od jednostavnih načina postizanja transparentnosti rizika je toplinska mapa, odnosno dijagram koji pokazuje rizike, klasificirane po kategoriji i iznosu, koje ima svaka poslovna jedinica kao i cjelokupna kompanija. Toplinske mape ukazuju na koncentracije rizika, pri čemu se može koristiti kriterij utjecaja pojedinog rizika na ukupnu zaradu kompanije. Toplinska mapa također može potaknuti komunikaciju između odbora, menadžmenta i poslovnih jedinica. Mapa se mora redovito osvježavati, te mora omogućiti odborima za nadzor rizika da li se trenutna razina rizika može tolerirati unutar kompanije, te da li je kompanija spremna preuzeti rizik u slučaju da se otvara prilika za projektom u kojem se može puno zaraditi.

Tagovi: , , ,


O autoruComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik