Management

Objavljeno 28/04/2014 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 1 minute

Žena u ulozi pregovarača

Pregovarač je jedan od osnovnih elemenata pregovora, te se smatra nositeljem pregovaračkoga procesa. Postoje razni profili pregovarača, koji se razlikuju po brojnim karakteristikama. U suvremenim uvjetima poslovanja,  gdje su konkurencija, kao i suradnički odnosi sa povezanim poduzećima, sve kompleksnija i dinamičnija, sve se više pozornosti obraća na razlikovanje pregovarača prema spolu.

Naime, spolno obilježje donosi niz razlika u osnovnim karateristikama osobe kao pregovarača. Navedeno je urodilo razlikovanjem pojmova muškoga i ženskoga pregovaračkoga stila. Muškarci se najčešće javljaju kao dominantniji i asertivniji pregovarači koji podržavaju isključivo vlastite interese,  primjenjuju distributivno pregovaranje.

S druge strane, žene kao pregovarači su izrazito suradnički nastrojene, fleksibilne u pregovorima, te uvažavaju i tuđe zahtjeve i interese, te im je bliži i prikladniji pristup integrativnoga pregovaranja. Suvremeni uvjeti poslovanja, prethodno spomenuta izrazito dinamična okolina i sve jača i raznolikija konkurencija, dovele su do sve većega preferiranja žena kao pregovarača. Pitanje je što je uzrokovalo navedeno?

Naime, žene su se pokazale kao izrazito komunikativne i toplije osobe, koje pozitivno djeluju na ishod pregovora, zadobijajući tijekom pregovora simpatije druge strane. Zbog sve veće kompleksnosti pregovora i pregovaračkih situacija te rastuće nepredvidivosti u pregovorima sve se veća pažnja u pregovorima poklanja osobinama osoba koje pregovaraju, pri čemu se žene pokazuju kao znatno fleksibilnije i prilagodljivije osobe koje u pregovorima mogu ostvariti maksimalno dobre rezultate najčešće u dugoročne svrhe.

Rastući broj žena u pregovorima i na vodećim pozicijama poduzeća rezultat je intenzivne borbe za prava žena, odnosno za jednakost muškaraca i žena. Žene su od davnina bile podređeni spol, odnosno ograničavane su neovisno o svojim sposobnostima i vrlinama. Rastuća svijest o mogućnostima žena, dovela je do borbe protiv podređenosti te sve većega uključivanja žena u radno okruženje.Tako sužene postupno zauzimaju sve veći broj vodećih pozicija posebice u razvijenim zemljama svijeta.

Iz razvijenih zemalja svijeta su trendovi žena menadžerica putem pregovora i predstavljanja kompanija u kojima rade došli do zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja. Postupno se žene u svim zemljama svijeta uključuju u poslovovni svijet posebice u vodstvo, na kojem pokazuju iznadprosječne rezultate najčešće dugoročnoga karaktera.

Također, rastući je broj raznih poticajnih programa, kojima se nastoji provesti jednakost spolova na svim radnim mjestima i ukazati na sve sposobnosti i vrline koje žene posjeduju. U skladu s tim u budućnosti se očekuje porast žena menadžerica koje će svojim ženskim vrlinama i osobnosti nizati uspjehe u vodstvu i pregovorima.

Napisala: Lucija Juričev

Foto izvor: alcalde.texasexes.org/2012/07/negotiate-now-tips-for-women

Tagovi: , , ,


O autoruComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik